<var id="t9xnb"></var>
<ins id="t9xnb"></ins>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><cite id="t9xnb"></cite></span></cite><var id="t9xnb"></var>
<var id="t9xnb"><video id="t9xnb"><menuitem id="t9xnb"></menuitem></video></var>
<address id="t9xnb"></address>
<cite id="t9xnb"></cite>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"></span></cite>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><menuitem id="t9xnb"></menuitem></span></cite>
<cite id="t9xnb"></cite><menuitem id="t9xnb"><span id="t9xnb"><thead id="t9xnb"></thead></span></menuitem>
<var id="t9xnb"></var>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><var id="t9xnb"></var></span></cite>
<cite id="t9xnb"></cite>
<ins id="t9xnb"><span id="t9xnb"></span></ins>
欢迎进入莲山课件网—有价值的教学资料
您现在的位置:  主站  >> 优秀教案 >> 英语教案 >> 六年级 

六年级语文上册单元分类复习资料(人教版)

【www.dnaj.tw - 莲山课件】

人教版小学六年级语文字词日积月累复习资料

一、生字词掌握
 第一单元
qīng  shuǎng   yín  sòng  chàng hè   pù  bù   dǒu  qiào  tǐng  bá
(             )(           )(           )(         )(            )(       )
shēn  qū   jīng  zhì   yùn  hán    ào  mì    xiá  kè    jìng  mì
(          )(          )(          )(          )(          )(          )
zhuī  suí   xiǎo  xiàng  qiào  lì   hōng  kǎo  yīn  yùn  yǎn  zòu
(          )(          )(          )(          )(          )(          )
tàn  suǒ  qín  miǎn  màn  yóu  qīn  wěn   dé  gāo  wàng  zhòng
(        )(         )(           )(            )(                        )
jīn   jīn   lè   dào   bié  yǒu  shēn  yì  zuǒ  chōng  yòu  zhuàng
(                   ) (                         )(                      )
yì  wèi  shēn  háng   páng  rán  dà  wù   xíng  sè  cōng  cōng
(                   )(                   )(                       )
shén  qí   yōu  yǎ   biàn  rèn  qīng  xīn  huān  yuè   qīng  cuì
(         )(           )(          )(         )(           ) (            )
níng  jù     è  zuò  jù    qí  miào  wú   bǐ    bù   jū   yì   gé
(          )(               )(                   )(                   )
nián   guò  huā   jiǎ
(                       )
第二单元
jié  chū   xiū  zhù   shè  jì   shī  gōng   zǔ  náo   kòng  zhì
(         )(         )(          )(          )(           )(          )
hōng  dòng  jiān   jù   yì  rán   chǎn  píng  miǎn  lì     è    liè
(           )(         )(         )(           )(        )(        )
ní  jiāng  chà  dào  zhēn  zhì   bì  miǎn  méng  lóng   qī  liáng
(        )(           )(          )(           )(           )(            )
yǐn  yòng  qiáng   liè   jū  yōng  guān     xuán  yá  qiào  bì
(         )(            )(                 )(                     )
kuáng  fēng  nù  háo   rě  rén  jī  xiào      qǐn  bù  ān  xí
(                       )(                    ) (                    )
sī  cháo  qǐ  fú    kě  jiàn  yì  bān    kān  cè      tiáo  jié
(                 )(                    )(          )(              )

chén  mèn   fēn  xiǎng   fú  yǎng   chūn  jié   rè  liè   gāng  jìng
(           )(            )(          )(          )(         )(           )
lǐng  l?#40858;?nbsp; fù  sū    xiān  qū   mí  liàn  zhuāng  diǎn  jīng   tàn
(        )(        )(          )(        )(               )(           )
bì  kōng  rú  xǐ     bō  tāo  qǐ  fú       shuǐ  luò  shí  chū
(                  )(                  )    (                       )
bǎi  zhé  bù  huí      yá  yá  xué  yǔ
(                   )(                      )
第三单元
shū  shì  gē  bǎn  miǎn  qiǎng  bào  yuàn  qīng  tīng  xiān  qǐ
(        )(         )(            )(            )(          )(         )
kuí  wú   sī  pò    dǎo  méi   yán  sù   yōu  lǜ   shén  shèng
(         )(        ) (         )(           )(         )(              )
yōu  yōu   zhuāng  zhòng   yí  shì    bào  qiàn    liū  zǒu
(         )(                 )(          )(          )  (         )
jiè  yì   zhuī  wèn   huāng  táng    shēng  wàng   gē  shě
(          )(           )(              )(              )(            )
shī  lín  lín   xīn  jīng  ròu  tiào  zì  yán  zì  yǔ  zì  zuò  zì  shòu
(             )(                    )(                )(                 )
féng féng bǔ bǔ  dà  chī  yì  jīng  cán   jí  shòu  xuē  kuān  hòu
(               )(                )(         )(          ) (            )
zhāng huáng  jié  lì    tài  rán   qiáng  zhì  máng  rán  quàn  zǔ
(           )(         )(         )(          ) (           )(           )
jiāo  huáng     zháo  mí   nài  xīn       xiū  lǐ     rú  yuàn
(              )(             )(          ) (           ) (           )
liú  lián  wàng  fǎn   shēn  wú  fēn  wén  xìng  gāo  cǎi  liè
(                    )(                      )(                    )
liū  zhī  dà  jí   shí  zhǐ  lián  xīn   nù  mù  yuán  zhēng
(                )(                    )(                        )
第四单元
yáo wàng   jīng yíng   zī yuán   kuàng wù     ēn cì    jié zhì
(        )(       )(       )(           )(         )(        )
làn yòng    wēi xié   zhǐ wàng   shè xiǎng     yí  mín     pò suì
(           )(         )(          ) (        )(       )(          )
mù dǔ   shèng jié   jùn mǎ    xióng yīng  chán chán   huí  dàng
(       )(       )(       )(           )(         )   (           )
zī  rùn   shàn dài   sōng zhī   bǎo guì   zī yǎng   yīng ér   juàn liàn
(      )(       )(       )(         )(        ) (        ) (         )

kū jié  hé ǎi kě qīn   shǎn shǎn fā guāng  zàng lǐ    zhǔ chí   yǔ diào
(                )(                  )(         ) (        ) (         )
bēi jù     zhì lǐ     guī sù   dàng yàng   lǐng wù   tāo tāo  bù  jué
(       )(      )(       )(           )(        ) (                  )
yí xiè qiān lǐ     fēn zhì tà lái    shì wài táo yuán   cóng tiān ér jiàng
(            )(            )(                 )(                    )
shēng mìng chuí wēi        fēng yǔ tóng zhōu
(                   )   (                      )
第五单元
chú fáng   cì wei     chù sheng     yí  tǐ    wǎn lián     zhì jìng
(       )(       )(          )(        )(          )  (           )
ài  fǔ     tuán jù     qíng jié    jì xing  bǎo cún   yīn àn   dī  wēi
(       )(       )(        )(        )(        ) (       )(       )
hán yì   shēn ào     xiáng xì     kū shòu   shì shì     wén zhāng
(       )(       )(          )(        )(          )  (           )
ké sou   míng huǎng huǎng   shī shēng tòng kū     hú lún tūn zǎo
(       )(                 )(                 )  (                 )
zhāng guān lǐ dài   mǎ mǎ hū hū   huǎng rán dà wù   běi fēng nùháo
(               )(            )(                 )  (               )
cōng cōng máng máng   bǎo jīng fēng shuāng     yīn qín      shī yè
(                    )(                    )(          )  (           )
jiǒng xiàng   hòu shi     miáo tou   miàn kǒng   qīng shì     dǒu rán
(         )(       )(          )(          )(          )  (           )
jiān kǔ     ruǎn mián mián   niú máo xì yǔ      jié jié ba bā
(       )(                )(               )(                  )
dà bìng xīn yù
(              )
第七单元
sù liào   bǐng gān      jié zòu   yuè pǔ   jí xiáng   qǐ pàn    jí sù
(       )(       )(        )(        )(        ) (       )(       )
rì kòu   huá guì     yīng wǔ    qì gài    shāng gǎn   cāng máng
(       )(       )(        )(        )(            ) (            )
shí bēi   yì yáng dùn cuò   xiāng yī xiāng suí      jiāo zào bù ān
(       )(               )(                  ) (                 )
màn bù jīng xīn     jiǔ bié chóng féng    héng zāo bú xìng
(              )(                  )  (                      )
zhèn ěr yù lóng     yù xuè bó shā    chǔ bèi      gān cuì   shī zōng
(              )(             )(           )(          ) (         )

xián guàng     juān kè   yuán gù    àn dàn   xiāo shòu   zhī  jué
(           )(       )(       )(         )(          ) (          )
kōng luò luò     guāng tūtū     lěng qīng qīng   zhí gōu gōu
(            )(          )(               )(                )
bù gān luò hòu    qiān fāng bǎi jì    kū xiào bù dé   cháng tú bá shè
(             )(               )(               )(                  )
dà  yáo  dà  bǎi      wú yǐng wú zōng
(                )(                    )
第八单元
pú xiě    yōu jìng     là zhú    shī míng   chún shǔ   mò shēng
(       )(       )(        )(         )(            ) (          )
qīng yōu      qín jiàn      táo zuì       sū xǐng   fēi bēn     jì lù
(         )(         )(          )(          )(        ) (       )
lái yīn hé     shà shí jiān     wēi bō lín lín    tàn fǎng      jiāo shè
(          )(           )(            )(          )   (          )
fēng cǎi    fù yuē      dàn yǎ   zhuō mō   chèn tuō    huàn jué
(       )(       )(        )(        )  (        )   (          )
shēn yuǎn    jiàng shēng    mó fǎng     shēn duàn     zào jiù
(         )(          )(          )(             )(           )
kàng yì     fēng dù     liàn jiù   yì   lì   yǒu zhāo yí rì   dà yáng bǐ àn
(       )(       )(        )(        )(               ) (             )
bù jiě zhī yuán      àn wú tiān rì      yǎn mào jīn xīng    yì fǎn cháng tài
(              )(             )(                )   (                  )

wéi suǒ yù wéi     shǔ qù hán lái   bú zài huà xià      qiè  qiè  sī  yǔ
(               )(               )(                ) (                 )
wú  yán  yǐ  duì
(                        )
二、四字词语掌握
第一单元
 岁月(    )(    )    波光(    )(    )  ( )( )?#20540;饋 ?
 别有(    )(    )      ( )( )攘攘      (    )(    )深长  
 花色(    )(    )   驻足(    )(    )       ( )( )大物    
(  )(  )匆匆  望而(    )(    )     千峰(    )(    )
绵亘(  )(  )   随心(    )(    )    (    )(    )一格 
旁逸(  )(   )       窈窕(  )(   )    (    )(    )直跳  
(    )(    )归真    左(   )右(   )       年过(    )(    ) 
奇妙(    )(    )    德高(    )(    )
第二单元
(    )(    )峭壁           狂风(     )(     )       攀山(     )(     )     (     )(     )讥笑         (     )(     )灰天      (     )(     )安席     
可见(     )(     )         水(     )石(     )      (     )(     )不回   
(     )(     )起伏         碧空(     )(     )
第三单元
寒风(    )(    )      汹涌(    )(    )       波涛(    )(    )   
 自(    )自(    )     心惊(    )(    )       (    )(    )不安     
 自(    )自(    )     流连(    )(    )       刻骨(    )(    )    
 怒目(    )(    )     (    )手(    )脚       兴高(    )(    )
(    )(    )大吉       十指(    )(    )      (    )(    )分文
第四单元
(    )(    )可亲      群星(    )(    )       不加(    )(    )     (    )(    )不绝     (    )(    )千里        震耳(    )(    )      
?#23383;?    )(    )     从天(    )(    )        流连(    )(    )    
毫无(    )(    )     (    )(    )而来       (    )(    )而去
(    )(    )一息     (    )(    )不息       风雨(    )(    )    
日月(    )(    )     生命(    )(    )       世外(    )(    )     
闪闪(    )(    )     (    )(    )而渔
第五单元
失声(    )(    )      (    )(    )吞枣    张(    )李(    )     (    )(    )大悟      北风(    )(    )    (    )经风(    )     
 牛毛(    )(    )     大病(    )(    )       (    )(    )?#27426;?BR>第七单元
(    )扬顿(    )         相(    )相(    )        (    )(    )不安  
(    )不(    )心         久别(    )(    )        (    )(    )不幸  
(    )耳(   )聋       (    )(    )搏杀        不甘(    )(    )   (    )(    )不得      长途(    )(    )        大(    )大(    )
第八单元
微波(    )(    )     有(    ) 一(    )   大洋(    )(    )  
(    )梁(    )栋     古(    )古(    )       不落(    )(    )    (    )(    )龙蛇  曲高(    )(    )       (    )(    )白雪  
不同(    )(    )    别(    )一(    )    不解(    )(    )
(    )(    )天日  (    )(    )金星    一反(    )(    )  
为(    )(    )为     (    )去(    )来    不再(    )(    )      (    )(    )私语  (    )(    )有神       无( )( )对
三、日积月累
第一单元
1.落红不是无情物,______       ______________。(龚自珍)---《己亥杂诗》
2. ______       ______________ , 每于寒尽觉春生。 (张维屏)---《新雷》
3.今夜偏知春气暖,______       ______________。 (刘方平)---《月夜》
4.此?#39592;?#20013;闻折柳,______       ______________。 (李白)---《秋夜洛城闻笛》
5. ______       ______________ , 不知云与我俱东。 (陈与义)---?#26029;?#37009;?#20048;小?BR>6.不是花中偏爱菊,______       ______________。 (元稹)---《菊花》
第二单元
爱国名言
1、我们爱我们的民族, ______       ______________ 。(周恩来)
2、我是中国人民的儿子, ______       ______________。(邓小平)
3、唯有是值得宝贵的,唯有______       ____________ , ______     ______________。(鲁迅)
4、我爱我的祖国, ______       ______________ ,离开了她, ______          ___ ,我就______       ______________, ______       ______________ 。(巴金)
补充爱国格言:
爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己祖国的一种深厚的?#26143;欏!心?BR>常思奋不顾身,而殉国家之急。——司马迁
锦绣河山收拾好,万民尽作主人翁。——朱德
爱国?#25856;?#35789;:
杜甫《春望》:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”
李清照?#26029;娜站?#21477;》:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”
陆游《示儿》:?#20843;?#21435;原知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”
第三单元
日积月累:传统美德名言警句
 1 、______       ______________《老子》
 2、______       ______________《庄子》
 3、______       ______________《论语》
 4、______       ______________《礼记》
 5、______       ______________?#23545;?#27663;世范》
课外补充:
父母之所爱亦爱之,父母之所?#21254;?#25964;之。——孔子
 孝子之养也,乐其心,不违其?#23613;!?#31036;记》
 孝子之至,莫大乎尊亲。——孟子
第四单元
 默写第四组日积月累“环保宣传标语”,并从课外再写三句
1、______       ____________________       ______________
2、______       ____________________       ______________
3、______       ____________________       ______________
4、______       ____________________       ______________
 5、______       ____________________       ______________
 课外: ______       ____________________       ______________
第五单元
   1、鲁迅在《自嘲?#20998;?#20889;道___________________,__________________。这句话集中体现了他的崇高精神。
2、许广平在《欣慰的纪念?#20998;?#36825;样评价鲁迅:_______________________________________。
 3、鲁迅在《?#27663;紜分?#20889;道:_________________________________。
 4、时间就是__________,无端的________别人的时间,其实无异于_____________。
 5、鲁迅劝诫青年读书要广泛是这样说的:_________________________。
第六单元
1、___________________,杨柳依依。今我来思,___________________。
 2、好雨知时节,___________________。___________________,___________________。
  ___________________,江船火独明。晓看红湿处,___________________。
3、明月___________________,___________________。稻花香里说丰年,___________________。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社?#30452;擼琠__________________。
4、___________________,轻烟老树寒鸦,___________________。青山绿水,__________________
5、根据提供的实?#26159;?#20917;,运用学过的诗句填空。
(1)、当我们浪费?#29976;?#26102;,爷爷经常用唐代李绅的诗句来教育我们?#28023;╛_____         _____________         _)。
 (2)、当我们要报答母亲的深恩时,我们会很自然地吟诵起唐代诗人孟郊的《游?#21491;鰲罰╛_____       ______________)。
 (3)、当我们在外地过节时,常引用唐代诗人王维的(______       ______________)来表达对家人的怀念。
 (4)、现在人们常用《杜少府之任蜀州?#20998;?#30340;名句(______       ______________)来表达对远别好友的深情厚谊。
 (5)、来到瀑布脚下,仰望瀑?#35760;?#27899;而下,泼洒飞流,我不禁想起(_____    _       ______________)的诗句。
 (6)、昨晚有一道数学题,我绞尽脑汁,百思不得其解。就在我(______             ______________)时,爸爸走过来,经他一点拨,?#19968;?#28982;开朗,真是(____     __       ______________)。
(7)、老师的话语像春雨一样滋润了我的心田,使我不由得想起了杜甫的两句诗(______       ___________                  ___)。
第七单元
1、大漠沙如雪,__         ______。___          _____,快走踏清秋。
第八单元
1、伯牙鼓琴,志在高山,?#24188;?#26399;曰:“________________________”
2、子期死,伯牙谓世再无知音,乃________________________。
3、伯牙________________,?#24188;?#26399;必________________________。
4填字组词,选择恰当的填入括号中
余音绕(  ) 妙笔生(  ) 引人入(   ) 美不胜(  ) 
?#29275;?nbsp; )共赏 独(  )匠心    巧(  )天工 脍(   )人口
 ⑴小作者真是___   __   ___,写出的文章构思___   __   ___内容___   __   ___。
 ⑵音乐会上,既有___   __   ___的流?#24184;?#20048;,也有___   __   ___的世界名曲,一曲终了,___   __   ___,令人回味无穷。
 ⑶这些冰雕艺术品太美了,真是___   __   ___、___   __   ___。
四、给下列汉字选择正确的读音
唱和 (hè hé)   树冠 (ɡuān ɡuàn)      要挟(yāo yào xié jiā)  
湛蓝(zhàn shèn) 栀子(zhī zī)  阻挠(náo ráo)  藐视 (miǎo mào)抱怨(yuān yuàn) 掀起(xiān xīn) ?#31449;ⅲ╦ìn jìnɡ)   哈达(hā hǎ)
纤夫 (qiān qiàn)    忧虑(lù l?#31119;?nbsp; 魁梧(wǔ wú)   溜走(liū liú)
露出 (lù lòu )       滋养(zī cī)  雏鹰 (chú zhòu)  晶莹 (yīng yíng)资源(yuán yuān) 恩赐(ēn nēn) 蕴含 (yùn wēn)   滥用(làn jiān)
松脂(zhī zhǐ)     调节(tiáo diào) 凝聚(níng yí)  草茎(jīng jìng)
瘦削(xiāo xuē)   一叶扁舟(piān biǎn) 劲拔(jìn jìng )  肆虐(niè n?#40858;ǎ?BR>一泻千里(xiě xiè)汹涌(yǒng rǒng) 特殊(shū ch?#20445;?nbsp; 勉强(qiáng qiǎng)着迷(zháo zhuó) 熟悉(shóu shú) 倾听(qīng qǐng)  无奈(ài nài)
瞬间(shùn shà)  挣扎(zhā zhá) 恶劣(liè l?#40858;ǎ?nbsp; 狂风怒?#29275;╤áo hào)
塞外(sài sāi)    血液(xiě xuè) 短暂(zàn zhàn)  眷恋(liànluàn)
枯槁(gāogǎo)   朝阳(zhāocháo) 沉闷(mēn mèn) 奄奄一息(yān yǎn)
乘机(chéng shèng)旋转 (zhuàn zhuǎn) 自作自受(zuò zuō )静谧(mì yì)
演奏( zòu zhòu ) 奥(ào nào )秘  寒暄(xuān xuàn )  
啼啭(zhuàn zhuǎn )  旋转 (zhuàn zhuǎn)  血(xuè xiě )脉 
曲(qū qǔ )径    ?#27721;桑╤è  hé )    蕴含 (yùn wēn) 
湛蓝(zhàn  shèn)栀子(zhī  zī)   ?#31449;ⅲ╦ìn  jìng)    记载(zǎi zài)
险恶(wù è)  归宿(sù xiù)   不禁(jīn  jìn)  地窖(jiào yáo)
摩挲(suō shā)  颓唐(tū tuī)   熏黑(xūn xiōng)   虐待(l?#40858;?n?#40858;ǎ?nbsp; 
赫然(hè chì)   ?#31471;櫻╯hù sǒu ) 憎恶(zēng zèng)   排山倒海(dǎo dào)
中弹(zhòng zhōng)浴血搏杀(xiě xuè) ?#27515;?#21895;(lǎ lā)    模仿(mó mú) 
喝彩(hè hē)   绷着?#24120;╞ēng běng)  倒?#28304;校╠ào dǎo) 蹿上(cuān cuàn) 
自作自受(zuò zuō)憋闷(mèn mēn)  肖像(xiāo xiào) 有朝一日(zhāo cháo)
五、比较组词
俏(      ) 庞(      ) 烤(      ) 巷(      ) 谥(      ) 涛(      ) 键(      )
峭(      ) 宠(      ) 拷(      ) 港(      ) 谧(      ) 滔(      ) 健(      )
挟(      ) 挠(      ) 施(      ) 桨(      ) 垠(      ) 谱(      ) 醒(      )
狭(      ) 绕(      ) 拖(      ) 浆(      ) 银(      ) 普(      ) 醉(      )
陕(      ) ?#27169;?nbsp;     ) 驰(      ) ?#20445;?nbsp;     ) 艰(      ) 腊(      ) ?#29275;?nbsp;     )
莓(      ) 虑(      ) 魁(      ) 填(      ) 搁(      ) 蜡(      ) 缕(      )
霉(      ) 虚(      ) ?#20445;?nbsp;     ) 镇(      ) 隔(      ) 盲(      ) 券(      )
卖(      ) 摊(      ) 怒(    ) 扭(   ) 泰(      ) 育(      ) 卷(      )
买(     ) 滩(   ) 努(    ) 纽(   ) 秦(     ) 茵(      ) 粼(      )
竭(  ) 遨(  ) 赐(     ) 慨(  ) 僻(      ) 筒(      )
渴(    ) 傲(    ) 惕(    ) ?#29275;?nbsp;  ) 劈(      ) 桶(      )
协(  ) ?#27169;ā ?) 薄(     ) 萤(    ) 博(      ) 碑(      )
胁(    ) 睹(   ) 簿(    ) 莹(    ) 搏(      ) 脾(      )
钮(     ) 傅(   ) 厨(     ) 胯(     ) 遭(      ) 欲(      )
扭(    ) 缚(     ) 橱(     ) 跨(     ) 糟(      ) 浴(      )
租(    ) 窜(     ) 蓄(    ) 谓(    ) 寇(      ) 躁(      )
祖(    ) 串(    ) 畜(    ) 猬(    ) 冠(      ) 燥(      )
六、在括号里填上恰当的字组成词语
yōu  (    )久  (    )静  (     )愁  (      )美
yí    (    )式  (    )留  ?#24120;?nbsp;    )  转(     )
qiàn  (    )款  道(    )  镶(     )  拉(     )
六年级上册文学常识汇总
《山中访友》自然万物皆为友,纵情山水诉心声。作者:李汉荣,笔名牧童、林中河。
文学常识:著名诗人、散文家。其作品长于想象,灵气飞扬,文笔生动活泼。
主要作品:诗集《驶向星空》《母亲》?#26029;?#35937;李白》;散文集《与天地精神往来》等。
栀子花?#32622;?#26624;子,常绿灌木,喜欢温暖、湿润的气候,耐寒能力差,常散生于?#26742;?#30340;山坡杂?#31181;小?BR>《山雨》洒一路音符,染满山新绿。作者?#36203;?#20029;宏,生于上海。
文学成就:青年散文家。
主要作品?#33655;?#25991;集《生命草》?#26635;?#22312;人间》等;诗集《?#27721;鰲貳?#27785;默的冬青》等;报告文学集《心画》《鸟痴》等。
人生格言:?#28784;一鈄牛灰一?#20250;思想,我决不会离开书籍,绝不会舍弃这些可爱可敬的朋友。
《草丛的村落》情趣盎然的草虫世界,奇异美妙的生命历程。
作者:郭枫,原名郭少鸣,江苏徐州人。
文学成就:台湾著名诗人、文学评论家、出版家,也是一位民族意识和传统意识强烈的作家。他常常对黄淮平原的回忆,表达对?#27663;?#30340;真挚热爱之情。
主要作品?#33655;?#25991;集?#23545;?#26149;花束》《九月的眸光》《老家的树》《永恒的岛》;诗集《郭枫诗选》《第一次信仰》《海之歌》等。
甲虫:?#39135;?#30446;昆虫的统称,约有三十万种之多,是动物界里最大的一目。
《索溪峪的野》青山傍秀水,天然去雕饰。
索溪峪自然保护区位于风景秀丽的张家界,它以奇峰秀水、种乳石?#26149;?#28145;壑而闻名天下。“野”指天然的、自然地。一个“野”字概括出了索溪峪的景观特点,?#24576;?#20102;其野性之美。
作者:曹敬庄
主要作品?#33655;?#25991;集《寻?#24049;?#26202;》;报告文学集《读株洲》等。
《詹天佑》?#32511;?#37325;担敢于创新,不辱使命为国争先。
詹天佑是中国首位铁路工程师,负责修筑了京张铁路(北京----张家界)等铁路工程,有“中国铁?#20998;?#29238;“之称。
《还念母亲》生母难忘却,祖国永在心。
作者:季羡林,生于山东省清平县。清华大学西洋文学?#24403;弦岛?#36212;德国大学学习梵文、巴利文和吐火罗文等。获哲学博士学位,回国后任北京大学教授、北京大学副校长。
?#24576;?#25104;就:著名古文学家、历史学家、作家。精通12国语言,长期致力于梵文文学的研究和翻译工作。2006年成为首位“翻译文化终身成就奖”获得者。
主要作品:译著《罗摩衍?#24688;貳?#20116;卷书》;散文集《天竺心影》?#29420;?#28070;集》等。
人生格言:只有知不足的人才能为人类文化作出?#27605;住?BR>《彩色的翅膀》深情与种子一起播种,热爱与希望共同?#19978;琛?BR>文题“色彩的翅膀”有两层含义一是以色彩的翅膀借代蝴蝶等小昆虫,强调了这些小昆虫在?#33041;?#28023;岛环境、丰富?#32478;?#29983;活方面所起到的作用。二是一彩色的翅膀象征?#32478;?#20016;?#27426;?#24425;、富于革命理想的生活。
《中华少年》心系祖国情意浓,继往开来创?#26352;汀?BR>作者:李少白,笔名少白。
主要作品:儿童诗集《长胡子的娃娃》《捎给爱美的孩子》《小小蝌蚪会唱歌》《傻熊多多的故事》等。
《穷人》贫穷的生活?#23391;?#20986;人性的光辉!
“穷人”是指生活穷苦的人。美国著名作家海明威曾经说过:“贫穷的人往往富于仁慈。”
作者?#27627;?#22827;•托尔?#22266;?#20255;大的俄国作家。
文学成就:世界文学史上最杰出的作家之一。他的作品场面广阔,人文众多,语?#20113;?#23454;,心理描写?#25913;濉?#36924;真,被誉为“俄国文学泰斗?#34180;?BR>主要作品:《真正与和平》《复活》《安娜•卡?#24515;?#23068;》等。
名言佳句:理想的书籍是智慧的钥匙。
他人评价?#21644;?#23572;?#22266;?#26159;俄国革命的镜子。——?#24515;?BR>《别饿坏?#22235;?#21305;马?#39134;?#24847;的谎言,闪光的心灵。
《唯一的听众》获得帮助,重拾信心;走向成功,心存感激。
《用心灵去倾听》爱心在倾听中传递,情谊在交流中?#23545;觥?BR>《只有一个地球》珍惜资源,保护地球。
《鹿和狼的故事》掌握自然规律,维护生态平衡。
作者?#27721;?#21208;平
文学成就:有胡勘平主?#30452;?#20889;的《地球家园》,至今乃?#27426;?#20070;界认为是中国儿童环保读物中最好的一?#23613;?BR>《这片土地是圣神的》大地不属于人类,而人类是属于大地的。
《青山不老》精神与山川共存,情怀与日月同?#28020;?BR>作者?#27627;汉猓?#23665;山西霍县人。
《少年闰土?#21453;?#30495;的童年,深挚的友谊。
作者:鲁迅,原名周树人,字豫?#29275;?#27993;江绍兴人。发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。
文学成就:伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。
主要作品:小说集?#36172;?#21898;》《彷徨》;散文集《朝花夕拾》;杂文集《华盖集》等。
人生格言?#27721;崦祭?#23545;千夫指,俯首甘为孺?#20248;!#ā?#33258;嘲》
《我的伯父鲁迅先生》为自己想得少,为别人想得多。
“我?#20445;?#20043;鲁迅先生的?#26460;?#21608;?#30465;!安?#29238;?#20445;?#28857;明了作者和鲁迅的关?#25285;?#20808;生?#20445;?#21017;是全社会?#26376;?#36805;的敬称。这两者并列,既有怀念长辈之情,?#30452;?#21547;?#26376;?#36805;的崇?#20174;?#29233;戴。
《一面》一面之缘恒久远,于细微处见真情。
“一面?#20445;?#21363;一次见面。
作者?#21898;?#32047;,真名朱凡,原名朱一苇。
《有的人》为人民服务,永生;与人民为?#26657;?#28781;亡!
作者?#23439;翱思遙?#23665;东诸城人。
文化成就:近代杰出诗人、作家,中国现实主义新诗的开山人之一。
主要作品:诗歌?#36172;?#27665;》《老马》《罪恶的黑手》等。
《老人与海鸥》真心换真意,人鸥不了情。
“老人”指“海鸥老人”吴庆恒。“海鸥”是人类最熟悉的海鸟。
作者:邓启耀,广东顺德人。
主要作品:《中国?#31381;?#30340;思维结构》?#35835;?#24615;高原——茶马古道寻访》《民族服饰:一种文化符号》《古道遗城》等。
?#26460;?#36827;家来的松鼠?#21453;?#26126;灵活小松鼠,爱心浓浓一家人。
《最后一头?#36739;蟆?#39536;骋疆场威风凛,英雄归去机?#26352;停?BR>“?#36739;蟆?#25351;的是用于作战的大象。
作者?#33655;?#30707;溪,原名沈一鸣
《金色的脚印》浓浓亲情闪光芒,和谐相处普赞歌。
作者:椋鸠十,著名儿童文学家出生在日?#23613;?BR>柞树也叫橡树,是一种落叶乔?#23613;?BR>《伯牙绝弦》高山流水,幸福之音;伯牙绝弦,千载佳话。
?#23433;?#29273;?#20445;?#20446;伯牙,春秋时期的琴师。“绝?#20445;?#26029;绝。“弦?#20445;?#29748;弦。
《月光曲》意境与真情交融,艺术与人格?#26434;场?BR>作者:贝多芬,德国著名作曲家、钢琴家,?#26377;?#25509;受父亲的音乐训练,学会了弹琴和作曲。
?#30585;?#23068;丽沙之约》永恒的微笑,不朽的杰作。
作者:达•芬奇意大利文艺复兴时期的一位画家,也是整个?#20998;?#25991;艺复兴时期最杰出的代表人物之一。
《我的舞台》勇气和毅力让人走向成功!
作者:吴霜,中国当代“平剧皇后”新凤霞的女儿。

版权声明:以上文章?#20852;?#36873;用的图片及文字来?#20174;?#32593;络?#32422;?#29992;户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联?#25285;[email protected],我们立即下架或?#22659;?
相关内容
热门内容
微彩娱乐是骗局吗
<var id="t9xnb"></var>
<ins id="t9xnb"></ins>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><cite id="t9xnb"></cite></span></cite><var id="t9xnb"></var>
<var id="t9xnb"><video id="t9xnb"><menuitem id="t9xnb"></menuitem></video></var>
<address id="t9xnb"></address>
<cite id="t9xnb"></cite>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"></span></cite>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><menuitem id="t9xnb"></menuitem></span></cite>
<cite id="t9xnb"></cite><menuitem id="t9xnb"><span id="t9xnb"><thead id="t9xnb"></thead></span></menuitem>
<var id="t9xnb"></var>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><var id="t9xnb"></var></span></cite>
<cite id="t9xnb"></cite>
<ins id="t9xnb"><span id="t9xnb"></span></ins>
<var id="t9xnb"></var>
<ins id="t9xnb"></ins>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><cite id="t9xnb"></cite></span></cite><var id="t9xnb"></var>
<var id="t9xnb"><video id="t9xnb"><menuitem id="t9xnb"></menuitem></video></var>
<address id="t9xnb"></address>
<cite id="t9xnb"></cite>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"></span></cite>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><menuitem id="t9xnb"></menuitem></span></cite>
<cite id="t9xnb"></cite><menuitem id="t9xnb"><span id="t9xnb"><thead id="t9xnb"></thead></span></menuitem>
<var id="t9xnb"></var>
<cite id="t9xnb"><span id="t9xnb"><var id="t9xnb"></var></span></cite>
<cite id="t9xnb"></cite>
<ins id="t9xnb"><span id="t9xnb"></span></ins>
香港赛马会六合彩免费一码中特 吉林11选5前三遗漏数据 pk10广西快乐10分彩票 安徽快3基本走势图分析 黑龙江体彩6+1基本走势图 彩票控山西快乐十分钟 北京快3温都水城 2019080福彩中奖号码 广西十一选五 秒速时时彩官网app下载 另六内部玄机 双色球杀号彩客网 双色球大乐透几点开奖直播 山东老11选5前3遗漏 双色球1月26日历史记录